Δωρεάν στο Ίντερνετ η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. – Όλα τα τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο Διαδίκτυο, χωρίς καμία χρέωση, μπορούν από σήμερα  να διαβάζουν οι πολίτες την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για πρώτη φορά, όλα τα τεύχη της εφημερίδας είναι διαθέσιμα δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr/).
 
Τα φύλλα διατίθενται τόσο για ανάγνωση όσο και για αποθήκευση και εκτύπωση, μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 3861/2010 για το πρόγραμμα Διαύγει@ (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α’).

Ολόκληρη η προκήρυξη της »ΣΕΧΤΑΣ» : Η προκήρυξη που έστειλε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» η Σέχτα Επαναστατών, με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια.

Οι βασικές αρχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. (Έτος 2010)

Τις βασικές αρχές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου της Βουλής την Πέμπτη έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Μορφές ενίσχυσης

Σε ό,τι αφορά τις μορφές ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, η σημαντικότερη τομή αφορά στο φορολογικό κίνητρο, όπου τροποποιείται τόσο ο τρόπος ενίσχυσης όσο και η επιλεξιμότητα των σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αυτό.

Συγκεκριμένα, προτείνεται ως προς τον τρόπο ενίσχυσης, η απαλλαγή φόρου από το σύνολο των πραγματοποιούμενων κερδών μέχρι τη συμπλήρωση του ισόποσου της ενίσχυσης που θα λάμβανε η επένδυση αν εντασσόταν στο καθεστώς της απλής επιχορήγησης, έναντι της υποχρέωσης μη διανομής κερδών με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για την επιλεξιμότητα, ο νέος νόμος προβλέπει τη διενέργεια διαδικασίας αντίστοιχης με αυτή που ακολουθείται σε όλες τις άλλες μορφές ενίσχυσης με τη διαφορά ότι οι προτάσεις υποβάλλονται καθʼ όλη τη διάρκεια του έτους, αξιολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ισχύει στα λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης, αλλά έχουν ως μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό νόμο την πλήρωση των κριτηρίων φερεγγυότητας του φορέα και τη συγκέντρωση βαθμολογίας ανώτερης από το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Οι προτάσεις αυτές δηλ. δεν έχουν την υποχρέωση της συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι άλλες μορφές ενίσχυσης περιλαμβάνουν την επιχορήγηση κεφαλαίου, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, την επιχορήγηση χρεωλυσίου μακροπρόθεσμου δανείου και την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σε τέσσερις φάσεις η καταβολή των ενισχύσεων

Η καταβολή των ενισχύσεων πραγματοποιείται σε τέσσερις φάσεις: α) προκαταβολή μέχρι 25% με την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου, β) καταβολή μέχρι 25% επιπλέον με την ολοκλήρωση του 50% της συνολικής επένδυσης, γ) καταβολή επιπλέον 40% (και ότι δεν έχει εισπραχθεί κατά τις πρώτες δύο φάσεις) μετά τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου, και δ) το υπόλοιπο 10% καταβάλλεται μετά το πέρας της τριετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης και εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μία ακόμα σημαντική τομή η οποία καθιστά το νέο νόμο ενεργητικό και όχι παθητικό όπως ήταν ο προηγούμενος, δεδομένου ότι θα παρακολουθείται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης και μετά την ολοκλήρωση.

Διαδικασία αξιολόγησης

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, για επενδυτικούς φορείς που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων η αξιολόγηση γίνεται:

Α) σε ποσοστό 50% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση τη συμβολή της επένδυσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ποιότητας και της εξωστρέφειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, την εξαγωγική επίδοση της μονάδας και την υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο, τη συμβολή στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, του βαθμού καινοτομίας, τη συμβολή στη δικτύωση επιχειρήσεων, τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τη συμμετοχή των Ιδίων κεφαλαίων στην επένδυση

Β) σε ποσοστό 30% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση το κατά πόσο η προτεινόμενη επένδυση ενσωματώνει δράσεις που σχετίζονται με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και στην αναβάθμιση υπηρεσιών

Γ) σε ποσοστό 20% επί του συνόλου της βαθμολογίας με βάση το κατά πόσο η προτεινόμενη επένδυση ενισχύει την απασχόληση και συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις νέες και διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης, την εγκατάσταση σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή, και την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η τελική βαθμολογία που συγκεντρώνεται από τα παραπάνω κριτήρια, ταξινομείται κατά φθίνουσα κλίματα και γίνεται η τελική επιλογή μεταξύ των προτάσεων με υψηλότερη βαθμολογία μέχρις εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Ποια επενδυτικά σχέδια θα υπάγονται στον Αναπτυξιακό

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι, με εξαίρεση δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, συγκεκριμένοι κλάδοι υπηρεσιών, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποβολή επενδυτικών σχεδίων με ειδικά καθεστώτα για α) επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, β) έκτακτες και στοχευμένες περιφερειακές και τομεακές ενισχύσεις γ) ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες πολύ μικρές και μικρές καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις καθώς και ενισχύσεις για καινοτόμο διεργασία και οργανωτική καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών, δ) ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια σε Ζώνες Καινοτομίας, Επιχειρηματικά και Τεχνολογικά Πάρκα και ε) ειδικές ρυθμίσεις για μεγάλες επενδύσεις.

Ποσοστά και ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων

Για όλα τα επενδυτικά σχέδια τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται και η περιφερειακή σύγκλιση. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται.

Για τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης χρησιμοποιείται ως βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε νομού σε σχέση με το αντίστοιχο της χώρας ενώ η επικράτεια χωρίζεται σε τρείς Ζώνες κινήτρων. Οι νομοί οι οποίοι έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο ενισχύονται με ποσοστά 15%, 20% και 25% για Μεγάλες, Μεσαίες και Μικρές – Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Οι νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 70% του μέσου όρου της χώρας, ενισχύονται με ποσοστά 30%, 35% και 40% αντίστοιχα.

Τέλος, οι νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 70% του μέσου όρου της χώρας, τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους, οι νησιωτικές περιοχές που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας, ενισχύονται με ποσοστά 40%, 45% και 50% αντίστοιχα.

Παράλληλα, προβλέπεται εξασφάλιση πόρων ύψους 20% του συνολικού προϋπολογισμού οι οποίοι θα κατευθύνονται αποκλειστικά για επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται σε μειονεκτούντες νομούς που αδικούνται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ε.Ε.

Διαφάνεια και ταχύτητα στην υποβολή και αξιολόγηση

Τα επενδυτικά σχέδια ύψους μέχρι 3 εκατ. ευρώ θα υποβάλλονται, θα αξιολογούνται και θα ελέγχονται από τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών, ενώ τα επενδυτικά σχέδια άνω του ύψους αυτού θα υποβάλλονται, αξιολογούνται και ελέγχονται είτε από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, είτε από την Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για εκείνα τα επενδυτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους. Η αξιολόγηση γίνεται με τυχαία επιλογή ατόμων από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών στο οποίο περιλαμβάνονται αξιολογητές τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και εξωτερικοί ή και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα.

Αν η απόκλιση των δύο βαθμών υπερβαίνει το 20% της συνολικής κλίμακας σε πάνω από τρία κριτήρια αξιολόγησης, τότε ανατίθεται η αξιολόγηση σε τρίτο αξιολογητή, ο οποίος ορίζει την τελική βαθμολογία, η οποία θα κινείται υποχρεωτικά μέσα στο εύρος των αρχικών βαθμών.

Για την προαγωγή της διαφάνειας ο νέος νόμος προβλέπει πέρα από τη δημιουργία του μητρώου αξιολογητών, μία σειρά από ρυθμίσεις όπως

* ο διαχωρισμός του μητρώου αξιολογητών και ελεγκτών που θα απαρτίζεται τόσο από στελέχη των υπηρεσιών όσο και από εξωτερικά στελέχη και εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα,

* η διατήρηση της ανωνυμίας του αξιολογητή καθ΄όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης,

* η παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του κάθε επενδυτικού φακέλου μέσα από το διαδίκτυο

* η παρακολούθηση της επένδυσης μετά την ολοκλήρωση,

* η σύσταση Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών

* η σύσταση συμβουλίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος και εντοπισμού προβλημάτων στην εφαρμογή του νόμου, το οποίο θα απαρτίζεται στην πλειονότητά του από τους φορείς της αγοράς.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο νέο νόμο αυξήθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό του επενδυτικού σχεδίου στα 200.000 ευρώ, δεδομένου ότι ποσά χαμηλότερα από αυτό δύναται να καλυφθούν από άλλα αναπτυξιακά εργαλεία.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις ανατιμήσεις – Η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα των τιμών σε 10 κατηγορίες προϊόντων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ειρήνη Χρυσολωρά (ΠΗΓΗ: TA NEA)

Ελληνική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση στις αυξήσεις τιμών σε 10 κατηγορίες προϊόντων- και βεβαίως στον πληθωρισμότον Ιούνιο διαπιστώνει με βάση στοιχεία που παρουσίασε χθες το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών, την ίδια ώρα που η τρόικα χτυπούσε καμπανάκι για το ίδιο θέμα στις συνομιλίες που είχε με το υπουργείο Οικονομίας και την υπουργό Λ. Κατσέλη.

Η λίστα με τα προϊόντα στα οποία η Ελλάδα οδηγεί την κούρσα των τιμών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν περιλαμβάνει μόνο τα αναμενόμενα, δηλαδή τα καύσιμα, τις μεταφορές, τα τσιγάρα και τα ποτά, όπου καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες στα οποία κανονικά θα έπρεπε λόγω κρίσης και μείωσης της ζήτησης να σημειώνεται μείωση τιμών. Αντίθετα, σημειώθηκε αύξηση- και μάλιστα η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ενδεικτικά, στα είδη ένδυσης η αύξηση είναι 2,5% έναντι 0,3% στην ευρωζώνη, στη ζάχαρη, το μέλι και τα ζαχαρώδη προϊόντα είναι 2,4% έναντι μείωσης κατά 0,3% στην ευρωζώνη, ενώ στις καφετέριες και τα ξενοδοχεία είναι 3,6% έναντι 1,2% στην ευρωζώνη. Με άλλα λόγια, εδώ η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ πέρασε και μάλιστα «ενισχυμένη» στην τελική τιμή.

Η τρόικα ανησυχεί για το γεγονός, γιατί η αύξηση τιμών σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών και άρα αντιστρατεύεται την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που είναι κρίσιμη και για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομίας επανέλαβε ότι η κύρια αιτία του πληθωρισμού είναι οι αυξήσεις φόρων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο πληθωρισμός χωρίς τις αυξήσεις των φόρων παρουσιάζει καθοδική πορεία. Συγκεκριμένα, από 1,93% που θα ήταν (αν δεν είχαν αυξηθεί οι φόροι) τον Ιανουάριο, θα είχε υποχωρήσει στο 1,92% τον Φεβρουάριο, στο 1,65% τον Μάρτιο, στο 1,46% τον Απρίλιο, στο 1,34% τον Μάιο και στο 1,19% τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν 5,2%.

«Βεβαίως, ακόμη χρειάζεται προσπάθεια», ανέφεραν στελέχη του υπουργείου, διαπιστώνοντας ότι σε ορισμένους τομείς, όπως τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, σημειώνονται αδικαιολόγητες αυξήσεις. Στις συνομιλίες τους με την τρόικα υποστήριξαν ότι- εκτός από τους φόρους- υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην ελληνική οικονομία που τροφοδοτούν το πρόβλημα. Το πρώτο είναι η κυριαρχία των μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις συνέπειες της κρίσης με την τιμολογιακή πολιτική τους, αυξάνοντας δηλαδή τις τιμές. Το δεύτερο είναι οι ολιγοπωλιακές δομές σε συγκεκριμένες αγορές, που επίσης συντηρούν τις αυξήσεις τιμών.

Με τα μέτρα που παίρνει και θα πάρει το υπουργείο Οικονομίας, όπως η μείωση των τιμών των φαρμάκων, το πάγωμα των διδάκτρων και κυρίως οι λεγόμενες «καθαρές τιμές» στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που υποχρεώνουν τις λιανεμπορικές εταιρείες να περνούν στον καταναλωτή τις εκπτώσεις των χονδρεμπόρων, υπολογίζει- όπως διαβίβασε στην τρόικα- ότι θα αποκλιμακωθούν περαιτέρω οι τιμές.

Αλλωστε, υποστήριξαν, σε ορισμένα τρόφιμα σημειώνονται ήδη μειώσεις τιμών. Καμπανάκι για το ΕΣΠΑ
Καμπανάκι χτύπησαν τα στελέχη της τρόικας και για το θέμα της καθυστέρησης στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ, το οποίο επίσης συνδέεται με την ανάπτυξη. Το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση δεν είναι συνολική, αλλά αφορά τρία μόνο προγράμματα, των υποδομών και μεταφορών, του περιβάλλοντος και της διοικητικής μεταρρύθμισης, και αυτό γιατί τα συγκεκριμένα άλλαξαν προτεραιότητες. Συνολικά, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έχει φτάσει το 8,4% από 3,5% που ήταν όταν ανέλαβε η κυβέρνηση και θα ξεπεράσει το 15% έως το τέλος του χρόνου, δεσμεύθηκαν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας.

Μάλιστα, ανέφεραν ότι ήδη έχουν υποβληθεί αιτήσεις πληρωμών 818 εκατ. ευρώ φέτος, θα ακολουθήσουν άλλες για 1,2 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και άλλα 661 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τη δέσμευση του μνημονίου για αιτήσεις πληρωμών 2,7 δισ. ευρώ το 2010.

Επιμονή Κομισιόν για τη ΔΕΗ

Επιμένει στην ανάγκη πώλησης του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ η Κομισιόν, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις αξιωματούχου της στο Reuters, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. «Δεν σχολιάζουμε ανώνυμες δηλώσεις και συζητήσεις, δεν έχουμε ακόμη κάτι το επίσημο για να πάρουμε θέση», λένε κύκλοι του ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα πάντως με αξιωματούχο της Ε.Ε. που μίλησε στο Reuters, «η Κομισιόν έχει ήδη ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να πωλήσει το 40% της δυναμικότητας της ΔΕΗ από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες μέσω διαγωνισμού», για να συμπληρώσει πως αυτό σχετίζεται με το πακέτο βοήθειας του ΔΝΤ και της Κομισιόν.

 

Η ΤΡΟΪΚΑ

ανησυχεί, γιατί η αύξηση τιμών σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών

Α.Π.Ε. :Κίνδυνος φούσκας με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΟΥΣΚΑΣ εγκυμονεί η… μόδα με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Μπορεί το ενδιαφέρον εκ μέρους των παραγωγών να είναι τεράστιο, όμως εκείνο που ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως τα πράσινα μεγαβάτ δεν φτάνουν για όλους! Ετσι, και ενώ τα κατά τόπους πρακτορεία της ΔΕΗ θα αρχίσουν σύμφωνα με πληροφορίες να παραλαμβάνουν αγροτικούς «ηλιακούς» φακέλους από την ερχόμενη εβδομάδα (1/8), οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κίνδυνος υπάρχει πολλοί να μείνουν με τον φάκελο στο χέρι, έχοντας πληρώσει αρκετές χιλιάδες ευρώ (η διαδικασία κοστίζει 3.000-5.000 ευρώ) σε μελετητικά γραφεία, διότι το υπουργείο ΠΕΚΑ που προ ημερών εξέδωσε την εγκύκλιο για τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ο παραγωγός, προβλέπει ως στόχο μέχρι το 2020, συνολική ισχύ από φωτοβολταϊκά 2.200 ΜW.

Και τούτο διότι αν αφήσει ελεύθερες τις συγκεκριμένες επενδύσεις, θα πρέπει τα τιμολόγια του ρεύματος να αυξηθούν κατακόρυφα για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται για τη ΔΕΗ τα αγροτικά φ/β. Τα 2.200 ΜW θεωρούνται πολύ λίγα για να καλύψουν τόσο τις παλαιές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ όσο και τις νέες αιτήσεις που θα υποβάλουν οι αγρότες αλλά και οι υπόλοιποι μικροί, μεγάλοι και… πολύ μεγάλοι επενδυτές. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι στο πράσινο «Ελ Ντοράντο» θα μπουν όσοι προλάβουν.

Το ενδιαφέρον πάντως σε ολόκληρη την ελληνική επαρχία είναι τεράστιο, καθώς μια επένδυση 100 kW έχει συνολικό κόστος περί τα 300.000 ευρώ και υπόσχεται, ανάλογα με την περιοχή, καθαρά έσοδα περί τις 60.000 ευρώ τον χρόνο, δεδομένου ότι η απορρόφηση του ρεύματος είναι υποχρεωτική για τη ΔΕΗ, και μάλιστα σε προσυμφωνημένες υψηλές τιμές. Η «σταθερότητα» και βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών έχει ανοίξει τις πόρτες των τραπεζών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν μέχρι και το 75% του κόστους.

Πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Αλλαγές στο νομοσχέδιο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιώργος Φιντικάκης ( ΤΑ ΝΕΑ)

Αλλαγές που διευκολύνουν και προστατεύουν τους οφειλέτες έκανε χθες το βράδυ η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές:
Σε προστασία υπάγεται η κύρια κατοικία όταν αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, αντί του αρχικά προταθέντος 30%.
Κίνητρα για συμβιβασμό
Κατά τη χθεσινή επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, η κ. Κατσέλη ανέφερε πως με τις παραπάνω ρυθμίσεις «ενισχύεται η διαπραγματευτική δύναμη των οφειλετών», δίνοντας παράλληλα «ουσιαστικά κίνητρα και στις δύο πλευρές να έρθουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό».

Δεν θα είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση αναστολής των εκτελεστικών μέτρων για οφειλές από στεγαστικά δάνεια η καταβολή από τον οφειλέτη της δόσης ενήμερης οφειλής, από το χρονικό σημείο επίδοσης της αίτησης και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης. Αυτό θα τίθεται ως όρος από το δικαστήριο μόνον εφόσον το εισόδημα του οφειλέτη επαρκεί για την καταβολή των εν λόγω δόσεων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, προστατεύεται για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης η κατοικία του οφειλέτη που δεν έχει επαρκές εισόδημα για να αποπληρώσει τη δόση ενήμερης οφειλής. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι εξασφαλισμένες με εμπράγματο δικαίωμα απαιτήσεις εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης και όχι υπερήμερης οφειλής. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων δόσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης και το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη όταν δεν κατοικεί σε αυτό. «Θα ήταν πράγματι άδικο», αναφέρει το υπουργείο, «να μην προστατευόταν το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη επειδή εκείνος κατοικεί λ.χ. λόγω εργασίας σε άλλη πόλη, σε ξένο ακίνητο.

Με άλλη ρύθμιση ορίζεται πως η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας.

Τέλος, οι φορείς που συμβάλλουν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη.

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

της ρύθμισης δεν επιτρέπεται αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων δόσεων

ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2010: Τα 40 καλύτερα sites για ταξίδια. – To Iντερνετ κρύβει απΙστευτες γνώσεις και προσφορές για τον επόμενο προορισμό σας… αρκεί να ξέρετε που να ψάξετε.

 

  • ΕΡΕΥΝΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)
 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

http://www.agrotravel.gr
Μπορείτε να ψάξετε ανά νομό ή ανά δραστηριότητα και θα βρείτε δεκάδες επιλογές σε όλη την Ελλάδα, με φωτογραφίες, τιμές και περιγραφές μόνο πιστοποιημένων καταλυμάτων.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

http://www.sleepinginairports.net
Δεν χρειάζεται να ξεμείνετε για… πάντα σ’ ένα αεροδρόμιο, όπως ο Ιρανός Mehran Karimi Nasseri στο Charles de Gaulle (στην ιστορία του βασίστηκε η ταινία The Terminal με τον Tom Hanks), για να ξέρετε πού μπορείτε να πάρετε έναν υπνάκο. Εδώ θα βρείτε «καβάτζες» για τους μεγαλύτερους διεθνείς αερολιμένες.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ

http://www.seatguru.com
Εδώ βρίσκω όλα τα αεροσκάφη κάθε εταιρείας και το σχεδιάγραμμά τους, έτσι ξέρω ποιες θέσεις έχουν θέα… στο φτερό, ποιες εξασφαλίζουν λίγη περισσότερη άνεση για τα πόδια. Μαθαίνω επίσης για τα γεύματα εν πτήσει, για την ψυχαγωγία, για τους περιορισμούς στο βάρος των αποσκευών.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

http://www.airlinequality.com
Αν τύχει κάποτε να πετάξω Αμπιτζάν-Ουαγκαντούγκου με Αιρ-Ιβουάρ, πού θα δω τι σόι εταιρεία είναι αυτή; Μα, στο συγκεκριμένο site, που αξιολογεί τους αερομεταφορείς, τις υπηρεσίες τους, τις θέσεις των αεροσκαφών τους και κάθε χρόνο δημοσιεύει λίστα με τους καλύτερους.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

http://www.onebag.com
Μου λέει πώς θα φτιάξω τη λίστα με τα πράγματα που θα πάρω μαζί μου, πώς να διαλέξω αποσκευή, πώς να μοιράσω έξυπνα τα πράγματά μου στην κύρια αποσκευή και την αποσκευή χειρός, καθώς και με ποιον τρόπο θα τα πακετάρω.

ΑΤΖΕΝΤΑ

http://www.whatsonwhen.com
Θα πάω στο Παρίσι, στο Πεκίνο, στη Νέα Υόρκη και στο Τελ Αβίβ αυτό το καλοκαίρι (λέμε τώρα) και θέλω να ξέρω «τι τρέχει» στα θέατρα, στα μουσεία, στις συναυλίες. Εδώ θα το βρω. Kι αν δεν υπάρχει εισιτήριο…

ΒΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το κόστος ενοικίασης με την εβδομάδα μπορεί να μοιάζει αστρονομικό, όμως, αν η παρέα είναι μεγάλη, κάνεις οικονομία κλίμακας. Το περιοδικό Travel and Leisure επιλέγει ως κορυφαίους μεσίτες στην Ευρώπη τους:
http://www.spain-select.com (Iσπανία),
http://www.vileeetvillage.com (Γαλλία),
http://www.livinginternational.net (Ελλάδα),
http://www.thebestinitaly.com) Ιταλία,
http://www.rentvillas.com (Τουρκία).
Καλό ψάξιμο.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ

http://www.unusualhotelsoftheworld.com
Στο Παρίσι βρήκα μια εκκλησία που έγινε κουκλίστικο boutique hotel (130 ευρώ), ένα δεντρόσπιτο στο Ορεγκον της Καλιφόρνια (100 ευρώ), υπόσκαφα στην Καππαδοκία (75 ευρώ) αλλά και δωμάτια σε φάρο, κάτω από το νερό, μέσα σε γκαλερί. Με φωτογραφίες, τιμές, χάρτες, πληροφορίες και σχόλια επισκεπτών!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ EVENTS

http://www.worldticketshop.com
…είτε πρόκειται για Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 είτε για μια από τις συναυλίες των U2. Εννοείται ότι για δυσεύρετες θέσεις της τελευταίας στιγμής η τιμή μπορεί να είναι έξω από τις δυνατότητές μου, αλλά μια προσπάθεια δεν βλάπτει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

http://www.lonelyplanet.com
Η ψηφιακή έκδοση των θρυλικών ταξιδιωτικών οδηγών. Εγκυρη πληροφόρηση για όλες τις χώρες του πλανήτη, ειδήσεις, αναζήτηση ξενοδοχείων, εφαρμογές για το iPhone, on-line βιβλιοπωλείο και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
traveler.nationalgeographic.com
Με την εγκυρότητα του ομώνυμου ομίλου. Αξιολογεί τους προορισμούς με αυστηρά κριτήρια, προτείνει και δοκιμασμένα συναρπαστικά road trips ανά τον κόσμο.
http://www.concierge.com
To site του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveler. Προτείνει τα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια ανά προορισμό, ενώ επισημαίνει και τι να αποφύγετε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

http://www.tripit.com
Kαλύτερο και από… γραμματέας για όσους ταξιδεύουν. Γράφεσαι μέλος (δωρεάν), τους προωθείς τα e-mails του ταξιδιού σου (e-ticket, κωδικούς κρατήσεων, αποδείξεις) και εκείνοι τα οργανώνουν αυτόματα σε μια σελίδα (προσθέτοντας χάρτες και πληροφορίες για τον καιρό), στην οποία μπορείς να έχεις πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από το κινητό. Και ακόμα, μπορείς να μοιράζεσαι το πρόγραμμά σου με φίλους και συνεργάτες!

ΚΑΙΡΟΣ

http://www.accuweather.com
Υπάρχουν πολλοί τρόποι πλέον να δεις την πρόγνωση του καιρού, αλλά αυτό το site θεωρείται από τα ακριβέστερα και «βλέπει» 15 μέρες μπροστά, για 2.000.000 μέρη σε όλο τον κόσμο.

ΚΑΜΠΙΝΓΚ

http://www.e-camping.gr
Περιλαμβάνει όλα τα οργανωμένα ανά την επικράτεια και αξιόπιστα σχόλια όσων έχουν ήδη πάει. Διάβασα τα γραφόμενα για τα κάμπινγκ της Αντιπάρου και της Αμοργού, στα οποία κατασκήνωσα και εγώ πέρυσι το καλοκαίρι, και όλα ήταν εύστοχα. Και κάτι σημαντικό: το site επισημαίνει σε ποια γίνονται κρατήσεις και σε ποια όχι.

ΟΔΙΚΩΣ

http://www.viamichelin.com
Γράφετε τον τόπο αναχώρησης και προορισμού και θα έχετε αμέσως ολόκληρη τη διαδρομή σας σχεδιασμένη! Π.χ. Αθήνα – Παρίσι; Μου δίνει 38 διαδρομές – και τη φθηνότερη (280 ευρώ), με ακρίβεια εκπληκτική. Υπολογίζει, επίσης, διαδρομές για μηχανές έως 200 χλμ. και έως 50 χλμ. για πεζοπορία, ενώ προσφέρει χάρτες για κάθε γωνιά του πλανήτη.

ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ

http://www.kayak.com
Το καλύτερο site για να ψάχνεις εισιτήρια και διαμονή – και δεν είναι πρακτορείο. Επιτρέπει να ρυθμίσεις όλες τις παραμέτρους της πτήσης (ενδιάμεσοι σταθμοί, συνολική διάρκεια, πρωινή ή νυχτερινή), κατεβάζει τα αποτελέσματα σε χρόνο dt, δείχνει σε τι τιμές έκλεισαν άλλοι χρήστες για τους ίδιους προορισμούς και εμφανίζει σε διαφορετικό παράθυρο και ξενοδοχεία κατά σειρά τιμής. Εντυπωσιάστηκα!
http://www.tripadvisor.com
Ιδανικό όταν δεν έχω πολύ χρόνο για να οργανώσω το ταξίδι μου: πτήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικοί οδηγοί και -κυρίως- σχόλια ταξιδιωτών για ξενοδοχεία ανά τον κόσμο (οι καταχωρίσεις ξεπερνούν τα 20.000.000). Και λίστα με τα καλύτερα, όπως ψηφίστηκαν από τους χρήστες.
http://www.orbitz.com
«Σαρώνει» τις πτήσεις εκατοντάδων αεροπορικών εταιρειών και τις προσφορές από περισσότερα από 80.000 ξενοδοχεία ανά τον κόσμο.
http://www.expedia.co.uk
Μπορεί να κάνει ταυτόχρονη αναζήτηση πτήσεων και ξενοδοχείου, με review επισκεπτών στα ξενοδοχεία.

ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

http://www.babygoes2.com
«Η Νο 1 ιστοσελίδα για τα ταξίδια με παιδιά», κατά τον Guardian. Αν θέλετε να πάρετε μαζί σας και το μωρό σας, μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρο το ταξίδι σας: πόσο πρέπει να περπατήσετε για να βγείτε από το αεροδρόμιο, σε ποια εστιατόρια θα βρείτε φαγητό για μωρά, ποια καταλύματα έχουν εξοπλισμό για βρέφη και παιδιά – αλλά, κυρίως, με συμβουλές από «πρώτο χέρι».

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

http://www.iamat.org
Η Διεθνής Ενωση Ιατρικής Βοήθειας σε Ταξιδιώτες δεν ζητάει χρήματα για να γίνεις μέλος, αλλά δέχεται δωρεές και προσφέρει κατάλογο με αγγλομαθείς εκπαιδευμένους στη Δύση γιατρούς, με φιξ τιμές (80 δολάρια η επίσκεψη), σε κάθε απίθανο προορισμό, μαζί με πληροφορίες για τους υγειονομικούς κινδύνους, τα εμβόλια που απαιτούνται κ.λπ. Αχρείαστη να ‘ναι…

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

http://www.abercrombiekent.com
Αν μαζέψω ό,τι χρήματα έχω και δεν έχω, εδώ θα βρω το ταξίδι που θα τα απορροφήσει όλα! Σας διευκολύνει επίσης αν θέλετε να νοικιάσετε ιδιωτικό τζετ ή κρουαζερόπλοιο, ράντσο, κάστρο, βίλα… You name it.
http://www.luxurylink.com
Την ώρα που επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα, απέμεναν 22 λεπτά ακόμα για να «χτυπήσω» τρεις νύχτες στην junior suite πεντάστερου ξενοδοχείου στο Κάπρι, σε on-line δημοπρασία. Θα κέρδιζα 700 ευρώ από την αρχική τιμή. Μπορείτε να έχετε έκπτωση έως 65% σε πολυτελή ξενοδοχεία.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ

http://www.globalgiving.com
Επειδή τα ταξίδια μας συχνά μάς φέρνουν σε επαφή με τη δυστυχία των άλλων… Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε εκατοντάδες τόπους και projects και να κάνουμε μια μικρή (από 10 δολ.) ή μεγάλη δωρεά, με τη διαβεβαίωσή τους ότι θα πιάσει τόπο εντός διμήνου.
http://www.responsibletravel.com
Σαφάρι, καταδύσεις, βόλτα σε γκαλερί μαζί με ιστορικό τέχνης, πεζοπορία και αναρρίχηση, γιόγκα ή ό,τι άλλο έχετε σκεφτεί, από τα Γκαλάπαγκος και το Εκουαδόρ μέχρι την Ιρλανδία και την Αυστρία, θα το βρείτε, αλλά μόνο με τον κοινωνικώς και περιβαλλοντικώς ορθό τρόπο, έτσι ώστε η επίσκεψή σας να αφήσει κάτι στην τοπική κοινότητα.
http://www.ecotourism.org
Εκτός από προορισμούς, θα βρείτε και συμβουλές για το πώς να περιορίζετε το οικολογικό σας αποτύπωμα.
sustainabletravelinternational.org
Τι είναι ο αειφόρος τουρισμός; Αυτή η ιστοσελίδα αναλαμβάνει να μας «εκπαιδεύσει», ενώ προσφέρει και έναν κατάλογο με ανά τον κόσμο καταλύματα που σέβονται το περιβάλλον και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

http://www.mapvivo.com
Εδώ, μπορείς να κρατήσεις το πλήρες ημερολόγιό σου, να φτιάξεις τον λεπτομερή χάρτη του ταξιδιού σου (κλικάρεις τα σημεία και οι διαδρομές συμπληρώνονται αυτόματα), να προσθέσεις φωτογραφίες και βίντεο, να γράψεις τις εντυπώσεις σου και μετά να το μοιραστείς με τη διαδικτυακή κοινότητα – ή όχι. Δημιουργικό, διασκεδαστικό και ενίοτε χρήσιμο: μένεις «κάπου» στο Παρίσι και περιμένεις παρέα; Βάζεις τη διεύθυνση, σου φτιάχνει χάρτη, τον στέλνεις, τελείωσες!

ΜΕ ΤΡΕΝΟ

http://www.seat61.com
Ενα ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο ή με το Orient Express είναι όνειρο ζωής: σ’ αυτό το site μπορώ να τα οργανώσω βήμα-βήμα, μαζί και όποια άλλη διαδρομή μπορώ να φανταστώ στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

http://www.couchsurfing.com
Μπορείτε να ταξιδέψετε χωρίς να πληρώσετε δραχμή για διαμονή και να έχετε και ξενάγηση από ντόπιο! Γνωρίζοντας πολλούς φαν, έχω διαπιστώσει ότι είναι σημαντικό να έχετε γνωρίσει αρκετά το άτομο που θα σας φιλοξενήσει, να έχετε ξεκαθαρίσει πόσες μέρες μπορείτε να μείνετε και, κύριως πού θα κοιμηθείτε (μια φίλη κατέληξε σε ξαπλώστρα θαλάσσης σε μπαλκόνι, στην Ιταλία!). Τα μέλη ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

maps.google.com
Βρίσκεις την πόλη – περιοχή – δρόμο – σημείο που σε ενδιαφέρει, κλικάρεις, μεγεθύνεις, τυπώνεις ή στέλνεις μέσω e-mail.

TIPS ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ

http://www.spottedbylocals.com
«Το εντόπισαν οι ντόπιοι», όπως λέει και το όνομα του site, και μπορείτε να τους εμπιστευτείτε: είκοσι ευρωπαϊκές πόλεις μέσα από τα μάτια κατοίκων τους, το γούστο των οποίων έχει εξεταστεί από τους δημιουργούς του βραβευμένου site.
http://www.travelblog.org
Αυτήν τη στιγμή 261 ταξιδιώτες μπλογκάρουν και περιγράφουν. Είναι στην ουσία ένα μείγμα πρακτικών πληροφοριών και ανταποκρίσεων.
http://www.gridskipper.com
Εδώ βρήκα πού μπορώ να παίξω πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη, ποια καινούργια γκαλερί δεν πρέπει να χάσω με τίποτα στο Τόκιο, πού θα κάνω γιόγκα στο Βερολίνο. Κάθε μέρα και ένα νέο hot spot σε εννέα μεγαλουπόλεις.

LOW BUDGET

http://www.budgettravel.com
«Εξυπνο» ταξιδιωτικό περιοδικό, πλήρως προσαρμοσμένο στο οικονομικό κλίμα της εποχής, με άκρως ενδιαφέροντα αφιερώματα, κριτικές, tips κ.α.
http://www.edreams.com
Εδώ έχω βρει τα φθηνότερα δωμάτια στο εξωτερικό: 25 ευρώ το δίκλινο στη Μαδρίτη, 45 στο Βερολίνο, πιο απόκεντρα από 10 ευρώ. Kάνει και αναζήτηση πτήσεων.
the-backpacking-site.com
Τι να βάλω στο σακίδιο, ποιες διαδρομές να προτιμήσω, με ενημερώνει και για τον καιρό ανά περιοχή.
http://www.hostelsnet.com
http://www.abouthostels.com
http://www.hostelworld.com
Καταιγισμός από hostels σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα μπορείτε να τα δείτε σε φωτογραφίες, ενώ σε όλα κάνετε on-line κράτηση. To hostelworld απονέμει κάθε χρόνο και βραβεία.
ie.contiki.com
Μέχρι να κλείσω τα 35, τα ταξίδια που οργανώνει μού έρχονται ταμάμ: μπορώ να πάρω τους φίλους μου – ηλικίας 18 έως 35- και να κάνουμε ένα ταξίδι με γκρουπ μεν, αλλά εντελώς έξω από τα συνηθισμένα, με πλούσιες δραστηριότητες και έντονο πρόγραμμα. Π.χ. European Adventurer για 37 μέρες σε 13 χώρες με 2.900 ευρώ, Alaskan Adventure για 9 μέρες με 1.300 ευρώ, Vietnam Discovery για 13 μέρες με χίλια ευρώ.