Δύο δισ. ευρώ για πρόστιμα. – Τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθεί να συνεφέρει τα δημοσιονομικά με κάθε κόστος και ο Έλληνας πολίτης να επιβιώσει από τα δεινά των επίπονων μέτρων, η χώρα μας παίρνει ακόμη μία φορά μία «τιμητική πρωτιά». Αυτή της πρωταθλήτριας Ευρώπης, σε προσφυγές και καταδίκες για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

  • ΠΗΓΗ: ZOUGLA.GR

 

Το κόστος των προστίμων έχει φτάσει στο εξωφρενικό ποσό των δύο δισ. ευρώ! Λεφτά που θα κληθεί να πληρώσει –ποιος άλλος;- ο Έλληνας πολίτης.

Το θέμα ήρθε και πάλι στην επιφάνεια, μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά. Η απάντηση προέκυψε από τα πιο επίσημα χείλη, αυτά του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπαρόζο. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει αποφάσεις για περισσότερες από 200 περιπτώσεις προσφυγών κατά της Ελλάδας (εκ των οποίων οι 28 εκκρεμούν). Ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, μετά την προσχώρησή της στην ΕΕ, ανέρχεται σε 183. Από αυτές, η Ελλάδα συμμορφώθηκε άμεσα προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου μόνο σε 110 περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Μπαρόζο, οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούσαν κυρίως το περιβάλλον και την εσωτερική αγορά (με περισσότερες από 30 υποθέσεις για κάθε τομέα) και, σε μικρότερο βαθμό, τη φορολογία, τη γεωργία και την υγεία (με περισσότερες από 15 υποθέσεις για κάθε τομέα). Επίσημα στοιχεία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύουν ότι το 2005 η Ελλάδα ήταν πρώτη σε παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, αδυνατώντας να εφαρμόσει ή να συμμορφωθεί με ευρωπαϊκές οδηγίες σε 20 περιπτώσεις, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (16), τη Γαλλία (13), τη Γερμανία (12) και την Ιταλία (11). Κατά το 2008, η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε ασκηθείσες προσφυγές λόγω παραβάσεως κράτους μέλους, με 19 προσφυγές, μετά την Ισπανία που είχε 21. Η Ελλάδα, μόνη της, ευθύνεται για το 9% του συνόλου των προσφυγών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2008.

31.536 ευρώ την ημέρα!

Τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκθέτουν την Ελλάδα, καθώς από τις οκτώ συνολικά περιπτώσεις μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι τέσσερις αφορούν καταδίκες της Ελλάδας, με συνολικά πρόστιμα που ξεπερνούν τα 19 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, εκκρεμεί η εξόφληση της χρηματικής ποινής για την καταδίκη της σχετικά με την υπόθεση των μηχανών τυχερών παιχνιδιών (υπόθεση C-109/08). Για την υπόθεση αυτή έχει επιδικαστεί στην Ελλάδα εφάπαξ πρόστιμο τριών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επιπρόσθετα υποχρεούται να καταβάλει χρηματική ποινή 31.536 ευρώ για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης με την απόφαση!

Επιστροφή επιδοτήσεων

Στην ερώτηση του κ. Τσουκαλά για τις επιδοτήσεις που έχει κληθεί να επιστρέψει η Ελλάδα, λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από την ένταξή της στην ΕΕ, ο κ. Μπαρόζο ανέφερε ότι «από το 1996, ζητήθηκε από την Ελλάδα να επιστρέψει ποσό ύψους 1.435.400.000 ευρώ, λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, η ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία με τη μορφή συμμετοχής του ΕΤΠΑ μειώθηκε, το 2005, κατά 518 εκατ. ευρώ». Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2008, εφαρμόστηκαν δημοσιονομικές διορθώσεις στα περατωθέντα και υπό εκτέλεση έργα του Ταμείου Συνοχής, ύψους 6,3 και 18 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως, «μετά από συστηματικές παρατυπίες που σημειώθηκαν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων». Μόνο η υπόθεση της καταδίκης της Ελλάδας για την απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών εξακολουθεί να μας κοστίζει πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ.

Πίνακας 1

Χρηματικές ποινές, ποσά που έχουν πληρωθεί από τα Κράτη Μέλη ως τις 31 Μαΐου 2010


 Κράτος Μέλος   Υπόθεση  Περιγραφή  Έτος πληρωμής   Ποσό σε Ευρώ  Είδος Ποινής 
 1.  Ελλάδα   C-387/97 Καταδίκη για την μη εφαρμογή της καταδικαστικής απόφασης για την χωματερή Κουρουπητού 20002001  1.760.0002.960.000 Χρηματική ποινήΧρηματική ποινή
 2.  Γαλλία   C-304/02 Μη ορθή παρακολούθηση τεχνικών μέτρων ελέγχου της αλιευτικής δραστηριότητας 20052006 20.000.00057.761.250 Κατ’ αποκοπή ποσόΧρηματική ποινή
 3.  Γαλλία  C-177/04  Μη ορθή μεταφορά της Οδηγίας 85/374 (για θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων)  2006 759.600 Χρηματική ποινή
 4.  Πορτογαλία  C-70/06 Μη ορθή μεταφορά της Οδηγίας 89/665 (για δημόσιες προμήθειες) 20082008 2.753.664911.424  Χρηματική ποινήΧρηματική ποινή
 5.  Γαλλία  C-121/07 Εσκεμμένη απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMO)  2009  10.000.000  Κατ’ αποκοπή ποσό
 6.  Ελλάδα  C-568/07  Όροι εγκαταστάσεως – ίδρυση και εκμετάλλευση
καταστημάτων οπτικών ειδών
 2009 1.000.000 Κατ’ αποκοπή ποσό
 7.  Ελλάδα  C-415/03 Βοήθεια του Ελληνικού κράτους προς την Ολυμπιακή Αεροπορία  2009 2.000.000  Κατ’ αποκοπή ποσό
 8.  Ελλάδα  C-109/08 Απαγόρευση ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 200920092009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

3.000.0001.797.552977.616

946.080

977.616

946.080

977.616

977.616

883.008

Κατ’ αποκοπή ποσόΧρηματική ποινήΧρηματική ποινή

Χρηματική ποινή

Χρηματική ποινή

Χρηματική ποινή

Χρηματική ποινή

Χρηματική ποινή

Χρηματική ποινή

                                                                                                  Σύνολο: 111.389.122
                                                                        Σύνολο για την Ελλάδα:  11.483.184

Πίνακας 2

Μετά την αναμόρφωση του συστήματος εκκαθάρισης των λογαριασμών, το 1996, η Ελλάδα έχει υποχρεωθεί να πληρώσει 1.345,4 εκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας μη ορθής εφαρμογής των κανόνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ποσά ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (ανά οικονομικό έτος) που η Ελλάδα κλήθηκε να επιστρέψει στην ΕΕ.

Οικονομικό έτος   Ποσό (σε εκατομμύρια ευρώ)
 1996   -87,1
 1997   -78,0
 1998   -110,5
 1999   -82,4
 2000   -102,9
 2001   -193,8
 2002   -176,9
 2003   -168,1
 2004   -149,3
 2005   -118,7
 2006   -167,4
 2007   -0,4
Σύνολο   -1.435,4

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: